Foto: Innovasjon Norge

Merkevarebygging og strategisk posisjonering for den grønne bioøkonomien

NCE Heidner Biocluster, Norwegian Wood Cluster og Biovalley har søkt Innovasjon Norge om støtte til å etablere et nasjonalt prosjekt.  Merkevarebygging og strategisk posisjonering av den grønne bioøkonomien skal løftes. Hensikten er å samle nøkkelbedrifter og –aktører i norsk bionæring om en felles posisjon og en strategisk retning for det videre arbeidet.

Havnæring og helse-industri har gjort det. Nå vil også den grønne delen av bioøkonomien styrke sin posisjon. Det er viktig i et internasjonalt marked. På den måten kan bedrifter med vekstambisjoner nå sine mål og sitt potensiale.

Store muligheter innen bioøkonomi

Regjeringens bioøkonomistrategi «Kjente ressurser, uante muligheter» viser at potensialet for økt verdiskaping i næringen betydelig. Økt og mer effektiv bruk av fornybare biologiske ressurser er også viktig for en omlegging mot en lavutslippsøkonomi. Gjennom en målrettet og koordinert innsats kan bedre utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene bidra til ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi.

Flere forskningsrapporter bekrefter dette potensialet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker i en rapport på at den nasjonale verdiskapingen fra de grønne næringene kan vokse fra 250 til 750 milliarder kroner i 2040. SINTEF har på sin side utarbeidet en scenarioanalyse som viser at Innlandet kan øke verdiskapingen fra bioøkonomien med 20 milliarder kroner. Det kan skapes 25.000 nye, grønne arbeidsplasser.

Et strategisk posisjoneringsprosjekt vil være et viktig bidrag for å realisere dette potensialet.

Merkevaren Norge

Gjennom Merkevaren Norge håper vi å kunne bidra til et slikt løft. Merkevaren Norge er en nasjonal eksportsatsing og et vekst- og verdiskapingsprosjekt. Det handler om å posisjonere Norge ved å fortelle en felles historie. Hvem er vi er, hvor kommer vi fra og hva kan vi tilby. I tillegg omfatter satsingen en rekke verktøy som norske bedrifter kan benytte seg av i sitt arbeid for å bli mer synlig internasjonalt og bli valgt av flere. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge.

Dersom Innovasjon Norge støtter søknaden vil man gjennom forprosjektet både mobiliserer aktørene og enes om posisjon og strategi. Sluttproduktet forankres hos aktørene.

Prosjektet skal være nasjonalt. Aktører fra ulike deler av landet vil derfor naturlig bli involvert undervegs i arbeidet.