Innlandet har store ressurser i skogen. Norske Skog, Glommen-Mjøsen, Forrestia og NTNU skal se etter muligheter for ny foredling av skogressursene i Innlandet.  

 

Innlandet Fiber Initative

Norske Skog har fått støtte av Innlandet Fylkeskommune til et prosjekt for å kartlegge muligheter for ny treforedlingsindustri i Innlandet. prosjektet som har fått tittelen Innlandet Fiber Initative har som mål å finne kommersielt attraktive muligheter i forlengelsen av Norske Skogs portefølje av teknologiprosjekter og Innlandets skogressurser.

Oppstartsmøte for styringsgruppa i prosjektet på teams.

 

Verdifull kompetanse

Prosjektleder i Biovalley, Eivind Merok, er svært fornøyd med at prosjektet er i gang. “Skal vi lykkes med næringsutvikling er vi helt avhengig av å få kompetansemiljøene i industrien på banen. Norske skog representerer et ledende kompetansemiljø innenfor foredling av skogressurser i Norge, og har de siste årene vist en imponerende evne til å føre fram kommersielle prosjekter internasjonalt. At Norske Skog ASA bruker av sin interne kompetanse til å identifisere industrielle muligheter skal vi være glade for”.

 

Treressurser og kraft

Norske Skog har leid inn Greenhouse som prosjektressurs, og Knut Skinnes vil lede prosjektet. Skinnes sier: “Det er et viktig prosjekt som vi håper kan danne grunnlag for en felles mobilisering i regionene for å legge til rette for ny industri. Bare i Innlandet er det store områder hvor det i dag er lite lønnsomt å avvirke i skogen. Lang avstand til foredlingsindustri gir høye transportkostnader, og da blir det lite igjen til skogbrukeren som skal investere og videreutvikle skogen.”

Som del av prosjektet skal det etableres en oversikt over aktuelle industrilokasjoner i Innlandet for ny treforedlende industri. Det skal skaffes en oversikt over tilgang på skogressurser, kraft og og logistikk, og det er især interessant å kartlegge ressurser med lang avstand til annen foredlingsindustri. “Vi håper denne oversikten også vil være nyttig for regionrådene og andre når det jobbes fram konkrete etableringsprosjekter”, sier Merok.

 

Gudbrandsdalen er en av regionene med store skogressurser og lang avstand til foredlingsindustri. CC: Ian Brodie – Frich´s Management AS

 

Politiske rammevilkår

Prosjektet skal også peke på rammevilkår som er viktige for at treforedlingsindustrien kan investere i Norge. Leder for styringsgruppa i Biovalley er opptatt av å få konkrete råd på bordet for å videreutvikle rammevilkårene.

“Norge har industrimiljøer som kan foredle bioråstoffet, men rammevilkårene gjør at industrien velger å investere i andre land. Det er et alvorlig varsel for Norge at selskaper som Norske Skog og Moelven Industrier ser seg nødt til å legge ny industri til andre land i Europa, fordi rammevilkårene er bedre og mer forutsigbare.” sier Bjørnstad.

 

Regionrådene med viktig rolle

I oppstarten av prosjektet har samtlige regionråd i Innlandet blitt kontaktet. Det er gledelig at prosjektet har blitt tatt positivt i mot fra samtlige regioner, og det er viktig at vi får koblet på kompetansepersonene som sitter nærmest industrien ute i regionene.