Foto: ##

Bioøkonomistrategi for Innlandet

I 2017 vedtok Hedmark og Oppland fylkeskommune (Innlandet fylkeskommune fra 2020), sammen med fylkesmennene en felles strategi for bioøkonomi

Last ned: "Bioøkonomistrategi for Innlandet" (.PDF - 6 MB)

Kort sagt er bioøkonomi «å tjene penger på det som gror på en bærekraftig måte».

Hvorfor bioøkonomi?«Bærekraftig utvikling» ble lansert av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling allerede i 1987 som en strategi for å løse fattigdoms- og miljøproblemer i sammenheng. Utgangspunktet var og er at vi må ivareta behovene til verdens befolkning i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Ambisjonene er høye. Verdenssamfunnet ønsker gjennom FNs bærekraftmål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Det må jobbes parallelt med miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft (www.fn.no). I desember 2015 ble Paris-avtalen, som setter tydeligere mål for klimagassutslipp og for klima, undertegnet. Paris-avtalen har bl.a. som mål at temperaturen på kloden ikke skal stige over 2°C (helst ikke over 1,5°C) og at kloden skal være klimanøytralt en gang mellom år 2050 og 2100. Ønsket og behovet for et «grønt skifte» er med andre ord stort.

Befolkningsvekst og globale klima- og miljøutfordringer krever betydelig vilje til endring og omstilling fremover. Behovet for mat, energi og materialer vil øke, men videre vekst og utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser. Dette forutsetter en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø og mer effektiv utnyttelse av ressursene enn det vi finner i dag. Samfunnet må gjennom et grønt skifte.

Innlandet er det nye lykkelandetVi er motor og pådriver for bioøkonomien i Norge. Vi har de fremste kunnskapsmiljøene, vi er de beste på å unytte ressursene skogen gir oss. Vi er spiskammer for hele landet, og vi er i verdensklasse på kunnskap og forskningsmiljøer. Våre ressurser, vår kunnskap og våre miljøer vil bidra til å løse utfordringene Norge står overfor. Vi er klare for å bidra til å bygge ny grønn industri som er til det beste for både Innlandet, Norge og vår felles fremtid! #Innlandeterlykkelandet #grønnframtid